Internasjonale aktører

Vi har tatt en titt på noen av tone­angiverne i papir­magasin­verdenen.

Samling av magasinforsider
Journalist Rubi Sørvik

Vi har tatt en titt på noen av tone­angiverne i papir­magasin­verdenen. Hver for seg sørger disse for videre­føring og for­nyelse av magasinet som format – til inspirasjon for bransjen, og til glede for lesere verden over.

Magasinet Airbnbmag
FAKSIMILIE: AIRBNBMAG, 2017

Airbnbmag

Airbnb bruker magasin­formatet for å under­streke den globale utleie­tjenestens lokale til­knytning.

Gjen­nom tekst og foto – og ikke minst sam­spillet mellom disse to – klarer Arbnbmag å for­midle både det store og det lille bildet. Var man ikke i reise­humør fra før, blir man det etter å ha bladd noen sider i dette inn­tagende maga­sinet.

At en aktør som Airbnb, som først og fremst for­bindes med digital delings­økonomi, velger å ha en papir­publikasjon sier sitt om verdien av det trykte medium. At maga­sinet i til­legg er så­pass lese­verdig, sier kanskje mest om skaperne av maga­sinet, og Airbnb som så­dan.

National Geo­graphics

Magasinet National Geographic
FAKSIMILE: NATIONAL GEOGRAPHIC, NO. 6, 1985

I ei tid hvor vi skum­leser ny­heter og scrol­ler oss gjen­nom nett­sider, skil­ler National Geographic seg mar­kant ut fra meng­den, med lange repor­tasjer – som tør gå i dybden.

Foto­grafiet er, og har alltid vært, en viktig del av den nar­rative stilen til maga­sinet – som ga ut sitt første num­mer al­lerede i 1889. Sam­men med gode illustra­sjoner, og diverse kart, bidrar billed­bruken til på å komp­lettere leser­opp­levelsen. Magasinet er for en insti­tusjon å regne – og papirutgaven er frem­deles flagg­skipet i det verdens­om­spennende medie­konsernet.

Den vedlagte faksi­milen fra 1985, med sitt berømte forside­foto fra den forrige Afghanistan­krigen, har fort­jent sin ikoniske status. Heldigvis fort­setter National Geographic å sette dags­orden, i en verden hvor vi kan­skje lettere enn noen­sinne lar oss dis­trahere.

Magasinet Porter Magazine
FAKSIMILIE: PORTER MAGAZINE, NO. 23, 2017

Porter Magazine

Porter Magazine er den fysiske & hånd­faste for­lengelsen av den luksu­riøse nett­butikken Net-a-Porter.com.

Maga­sinet feirer og inspi­rerende og stil­fulle kvinner, og har på kort tid etablert seg som selve maga­sinet å lese for mote- og skjønnhets­inspirasjon. For en­hver aspi­erende fashionista er dette bladet et must.

Mens lille­søsteren The Edit, som er Net-a-Porter.coms nett­magasin, hoved­sakelig fokuserer på kjøps­relaterte produkt­saker, er det dypt­gående portretter og poetiske bilde­serier, samt drøm­mende reise­reportasjer som preger papir­utgaven. Og endel shopping, så klart.

Magasinet My Residence
FAKSIMILE: MY RESIDENCE, NO. 1, 2017

My Residence

Det svenske design- og interiør­magasinet Residence er ledende innen interiør­segmentet i hjem­landet, og når et inter­nasjonalt marked med sitt årlige engelsk­språklige bookazine My Residence.

Bladet evner søm­løst å kom­binere elegant ut­forming med godt inn­hold – og er ypperlig for den som vil holde seg opp­datert på det siste innen skandi­navisk interiør­design.

Rene snitt og mono­krome over­flater har aldri sett bedre ut!